Sääksien suojelutoiminta


Suojelutyön kohteita

Sääksen - niin kuin muidenkin lintulajien - suojelutyö on kaksijakoista. Sääksisäätiö pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin muokkaamaan kansalaisten ja päättäjien asenteita sääksillemme myönteisiksi. Tätä työtä tehdään kirjoitusten, lausuntojen, radio- ja tv-ohjelmien, luentojen, näyttelyiden, koulutustapahtumien ja kahdenvälisten keskustelujen avulla. Samanaikaisesti toteutetaan kentällä sellaisia käytännön suojelutoimenpiteitä, jotka parantavat lintujen elinoloja. Huomattava osa maamme sääksistä pesii lintuharrastajien rakentamissa tekopesissä.

Suojelutyön tärkeimpiä kohteita ovat:

* pesäpuiden suojeleminen - rauhoitustaulut
* mahdollisten tulevien pesäpuiden säästäminen metsähakkuiden ja soiden käsittelyn yhteydessä
* yhteiskuntarakentamisen yhteydessä tuhoutuvien pesien korvaaminen uusilla tekopesillä
* pudonneiden pesien korjaaminen
* uusien tekopesien rakentaminen
* kaavoitukseen vaikuttaminenSääksisäätiön suositus sääksen pesäpaikkojen huomioon ottamiseksi tuulipuistojen suunnittelutyössä


Sääksisäätiö suosittelee asutun sääksenpesän ja rakennettavan tuulivoimalan väliseksi minimietäisyydeksi 2000 metriä. Suositus perustuu säätiön asiantuntijoiden vuosikausien kokemukseen pesäpaikkojen ja pesivien lintujen seurannasta. Kenttätutkimuksissa on todettu, että varsinkin itsenäistyvät lentopoikaset tarvitsevat riittävän suojavyöhykkeen pesäympäristössä liikkuessaan.

Säätiö suosittelee lisäksi, että tuulivoimahankkeen toteuttaja teettäisi 2-3 vaihtopesää, mikäli edellä mainitun suojavyöhykkeen ulkopuolisella lähialueella pesii sääksiä. Näin linnuille tarjoutuu todellinen mahdollisuus pesäpaikan vaihtoon. Tekopesät ovat osoittautuneet sääksien suojelun kannalta tärkeiksi. Tekopesien paikat on suunniteltava huolellisesti asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Tämä suositus ei poista viranomaisten määräämää velvoitetta toteuttaa jokaisella hankealueella tarvittavat ympäristöselvitykset myös sääksenpesien osalta.

Pesäpuut

laatta002
Monet luonnossa liikkuvat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä Sääksisäätiöön ja kertoneet mm. sääksen pesähavainnoista.

Sääksisäätiö toimittaa suojeltavaan sääksen pesäpuuhun rauhoitustaulun, jolla pesäpuu merkitään suojelluksi.

Sääksisäätiölle voi ilmoittaa alla olevalla lomakkeella sellaisesta sääksen pesäpuusta, jossa ei vielä ole pesäpuun rauhoitustaulua tai taulu on hävinnyt.Avaa ilmoituslomake tästä.

Yhteistyökumppanit suojelutyössä

Sääksisäätiö harjoittaa suojelutyötä mahdollisimman monien tahojen kanssa. Keskeisessä asemassa ovat lintu- ja luontoyhdistykset, metsäyhtiöt, kalankasvattajat, ympäristöviranomaiset, koulut, sähköyhtiöt ja maanomistajat.

Merkittäviä yhteistyöhankkeita ovat olleet mm. valtakunnallinen sääksien kummipesäkampanja, johon on saatu tukea monelta yritykseltä. Säätiön tukijoita ovat olleet mm. Vattenfall Oy, Aina-Group Oy, vain muutamia mainitaksemme

Viimeisin yhteistyösopimus

Sääksisäätiö on tehnyt sopimuksen UPM:n kanssa, joka on merkittävällä tavalla harjoittanut lintujen ja luonnon suojelutyötä omissa metsissään ja opastaa myös muita kestävän kehityksen mukaiseen luonnonsuojeluun.

Sopimus koskee mm. seuraavia aiheita:

* Sääksen pesien paikkatiedon saatavuuden parantaminen
* Sääksen pesiä koskevan ohjeistuksen laatiminen ja ylläpito
* Yhteistyö sääksen seurantaa ja suojelua koskevassa viestinnässä
* Yhteistyö UPM:n nimikkopesähankkeissa.


UPM tukee myös satelliittisääksien muutonaikaista ja Suomen alueella tapahtuvaa satelliittiseurantaa, jota sääksisäätiö suorittaa yhteistyössä Luonnontieteellisen Keskusmuseon kanssa.

UPM on sopimuksen mukaan rahoittamassa ja tukemassa myös pesäkamerahanketta, jolla kesäisin voidaan seurata netissä sääksen pesintää ja poikasten kehittymistä.

laatta001 410 
Sopivilla paikoilla koko pesäsaari rauhoitetaan pesimäajaksi.